Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.
1. SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Lawickse Allee 85 A, 6702 DA te Wageningen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK- nummer 30185694.
2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Consument: een wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Partijen: SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK en de wederpartij gezamenlijk.
5. Overeenkomst: iedere tussen SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK zich heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten en/of het verrichten van werkzaamheden.
6. Werkzaamheden: de in het kader van de overeenkomst door of namens SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK te verrichten werkzaamheden, waaronder begrepen het aanbrengen van al dan niet door SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK aan de wederpartij verkochte (wand)bekleding op een of meerdere (on)roerende zaken van de wederpartij.
7. Producten: de in het kader van de overeenkomst door SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK aan de wederpartij te leveren zaken, ongeacht of deze los worden verkocht dan wel door of namens SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK worden aangebracht op een of meerdere (on)roerende zaken van de wederpartij.
8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken, bijvoorbeeld middels de door de wederpartij aanvaarde offerte van SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Elk aanbod van SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK (waaronder zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de wederpartij, nog herroepen.
2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK anders aangeeft.
4. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit die overeenkomst.
ARTIKEL 4. | DERDEN
1. SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK is steeds gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. Voor de uitvoering van werkzaamheden kan SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK dan ook mogelijk niet aan hem ondergeschikte zelfstandige hulppersonen inschakelen. SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van eventueel door hem ingeschakelde niet- ondergeschikte zelfstandige hulppersonen.
2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden als bedoeld in lid 1. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK, jegens de wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij in plaats van SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK, zelf partij bij de overeenkomst.
3. Het is mogelijk dat de eventuele derden als bedoeld in lid 1 hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met hem gesloten overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de wederpartij te aanvaarden.
ARTIKEL 5. | TERMIJNEN
1. De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK zich jegens de wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK mogelijk mede afhankelijk van de wederpartij en/of derden. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 13, worden de verplichtingen van SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK niet eerder in dan nadat de wederpartij SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
3. Indien SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.
4. Verzuim van SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK als gevolg van een aan SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.
ARTIKEL 6. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN
De wederpartij dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig en volledig aan SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK te verstrekken. De wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie. Voorts dient de wederpartij SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren. De wederpartij is bovendien gehouden SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de overeenkomst.
ARTIKEL 7. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
1. De wederpartij dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden. Voorts dient de wederpartij, voor zover relevant, er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
– de door SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK tewerkgestelde personen vanaf het daartoe overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen en zij de werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren;
– de ruimte waarin of de roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht, op kamertemperatuur is bij aanvang van de werkzaamheden;
– de (on)roerende zaken van de wederpartij waaraan de werkzaamheden worden verricht, schoon en volledig toegankelijk zijn;
– de aangewezen plaats van opstelling van alle voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde zaken, daarvoor geschikt is;
– de door SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK tewerkgestelde personen op de locatie van uitvoering van de werkzaamheden de kosteloze beschikking hebben over elektriciteit, sanitaire voorzieningen en andere in redelijkheid benodigde voorzieningen;
– alle in redelijkheid van de wederpartij te verlangen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden worden gehandhaafd,
alsmede dat alle maatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
– de wederpartij tijdig beschikt over de eventueel voor de werkzaamheden benodigde vergunningen en/of andere goedkeuringen van derden, alsmede over de door de wederpartij in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden te verschaffen overige gegevens. De wederpartij vrijwaart SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK van alle aanspraken van derden in verband met het eventueel ontbreken van de bedoelde vergunningen of goedkeuringen.
2. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, dan wel het bepaalde in artikel 6, is SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de eventuele vertragings-
/wachturen en eventueel daardoor ontstane extra kosten, door te berekenen aan de wederpartij.
ARTIKEL 8. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK
1. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen (waaronder een aanvulling op de overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de door de wederpartij aan SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK verschuldigd wordende prijs tevens worden gewijzigd. In geval van een verhoging van een vaste prijs, zal SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
2. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor haar rekening. SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
3. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor haar rekening, tenzij SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
4. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en (op)levering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering en (op)levering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de eventueel aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop (verder) uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd. Ook indien de afspraken tot wijziging van de overeenkomst tussen partijen niet schriftelijk worden vastgelegd, is de wederpartij gehouden tot betaling van de eventuele meerprijs die daarvan het gevolg is.
7. Als er door onze vakmensen houtrot en/of reparatiewerkzaamheden met betrekking tot houtrot wordt geconstateerd, wordt dit altijd extra in rekening gebracht. Dit omdat houtrot niet ten tijde van de offerte opgemerkt kan worden.
ARTIKEL 9. | LOSSE VERKOOP VAN PRODUCTEN
1. Dit artikel vindt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, toepassing op de verkoop van producten zonder dat de overeenkomst voorziet in de uitvoering van werkzaamheden.
2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, worden de producten geleverd door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Bij gebreke van een afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
3. Het is SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK toegestaan orders in gedeelten te leveren. Indien orders in gedeelten worden geleverd, is SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
4. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK in artikel 5.2, nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen koopprijs te voldoen.
6. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, is SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd om de producten voor rekening van de wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs.
7. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen en SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK daardoor kosten maakt, zoals opslagkosten en kosten in verband met meerdere afleverpogingen, welke niet zouden bestaan indien de wederpartij haar afnameverplichting deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de wederpartij. Opslagkosten kunnen ook worden doorberekend aan de wederpartij indien opslag van de producten op locatie van SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK geschiedt. Alsdan worden de opslagkosten naar redelijkheid door SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK vastgesteld.
ARTIKEL 10. | TOLERANTIES
In het aanbod, de overeenkomst als zodanig of op welke andere wijze dan ook door SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK vermelde en/of weergegeven eigenschappen van hetgeen in het kader van de overeenkomst wordt (op)geleverd, kan op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt (op)geleverd. Als ondergeschikte punten worden aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen van te leveren en/of aan te brengen zaken, welke de wederpartij redelijkerwijs behoort te dulden, zoals geringe afwijkingen in kleuren en maten. De aanwezigheid van ondergeschikte afwijkingen biedt voor de wederpartij geen grond haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor de wederpartij in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de waarde van het (op)geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
ARTIKEL 11. | ONDERZOEK EN KLACHTEN
1. Op het moment dat door of namens SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK aan de wederpartij wordt meegedeeld dat de werkzaamheden, of een gedeelte daarvan, zijn/is voltooid, dan wel voor beide partijen redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid, dient de wederpartij direct te onderzoeken of het werk deugdelijk is uitgevoerd, althans of het werk vrij is van zichtbare of anderszins kenbare gebreken. Het bedoelde moment geldt als moment van oplevering van het werk.
2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering voor de wederpartij redelijkerwijs zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering te worden gemeld.
3. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen twee werkdagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van twee werkdagen nadat de wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk bij SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK te worden ingediend.
4. In geval de overeenkomst slechts voorziet in losse verkoop van producten zoals bedoeld in artikel 9, dient de wederpartij op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoord(t)(en), dient zij daarvan op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, mededeling te doen aan SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK. In geval van ten tijde van de levering voor de wederpartij redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken, dient de wederpartij daarvan binnen twee werkdagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, schriftelijk mededeling te doen aan SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK.
5. Indien de wederpartij niet tijdig klaagt dan wel klaagt ten aanzien van geleverde prestaties die door de wederpartij eerder nadrukkelijk zijn goedgekeurd, zoals middels een door de wederpartij ondertekende opleveringsverklaring, vloeit er voor SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK uit een dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
6. Ook indien de wederpartij tijdig klaagt, blijft de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling aan SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK bestaan.
7. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, vervalt het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met de stelling dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien van het gebrek van het product niet binnen twee maanden na ontdekking daarvan mededeling is gedaan aan SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK.
ARTIKEL 12. | GARANTIE EN CONFORMITEIT
1. Ten aanzien van verrichte werkzaamheden maakt de wederpartij uitsluitend aanspraak op de eventueel uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen garantie. De garantie op de producten is beperkt tot de eventuele garantie die de toeleverancier van SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK met de producten heeft meegeleverd.
2. Het bepaalde in lid 1 laat onverlet dat een door SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK kunnen doen gelden (non- conformiteit).
3. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk en schriftelijk door SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK of zijn toeleverancier bedongen garantievoorwaarden, vervalt de eventueel toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) in elk geval indien een gebrek van het (op)geleverde het gevolg is van een na de (op)levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK dan wel zijn toeleverancier toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuiste of onoordeelkundige aanbrenging van de producten door of vanwege de wederpartij zelf, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het (op)geleverde, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande schriftelijke instemming van SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK zijn uitgevoerd.
4. Gebruikssporen en verkleuringen ten gevolge van inwerking van licht vallen niet onder de eventuele garantie. Voorts is geen garantie van toepassing ten aanzien van verkleuring van stoffen, evenmin als op ondergeschikte afwijkingen van stoffen of andere materialen.
5. Eventuele garantie geldt slechts bij blootstelling van het (op)geleverde aan normale omstandigheden en gebruik waartoe het (op)geleverde volgens de overeenkomst is bestemd. Tenzij ten aanzien van deze bestemming anders is overeengekomen, geldt garantie slechts bij normaal gebruik.
6. De wederpartij kan slechts een beroep doen op het bepaalde in de vorige leden indien de wederpartij aan al haar uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 1. 7. Onze 5 jaar garantie, alle bepalingen. Zie onderzijde van deze pagina. *
  ARTIKEL 13. | OVERMACHT
  SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen tekortkomingen van derden, al dan niet door SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken.
  2. Indien en voor zover de overmacht situatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
  3. Indien SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of nog slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, blijft de wederpartij, tenzij daaraan voor de wederpartij geen zelfstandige waarde toekomt, de prijs van het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst verschuldigd, als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst. In verband met overmacht geleden schade anders dan (gedeeltelijke) restitutie dan wel (gedeeltelijke) kwijtschelding van de overeengekomen prijs voor dat gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
  ARTIKEL 14. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
  1. SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk door SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
  2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen heeft gesteld.
  3. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
  4. De wederpartij is verplicht de schade die SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
  5. Indien SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK de overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.
  ARTIKEL 15. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN
  1. Het aanbod van SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK geeft een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, productverkoopprijzen, een vaste aanneemsom, een uurtarief en/of een prijs per vierkante meter, alsook eventuele bijkomende kosten, zoals reis- en verblijfskosten.
  2. Aan de wederpartij worden doorberekend de eventueel noodzakelijkerwijs te maken parkeerkosten in verband met de uitvoering van werkzaamheden op locatie van de wederpartij.
  3. In geval van losse verkoop van producten, komen de bezorgkosten voor rekening van de wederpartij, tenzij het orderbedrag € 1000,- (voor consumenten inclusief btw en voor overige wederpartijen exclusief btw) of meer bedraagt.
  4. SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen, met dien verstande dat SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK een consument in het kader van een consumentenkoop niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.
  5. SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan overeenkomsten voor zolang de wederpartij in gebreke is met de voldoening van enige op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK.
  6. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK voorgeschreven wijze, binnen de op de factuur of anderszins door SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK aangezegde termijn.
  7. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of (voorlopige) surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
  8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij een consument is.
  9. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.
  ARTIKEL 16. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
  1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 11 en 12, is SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK na de (op)levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het (op)geleverde.
  2. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door wederpartij verlangde werkwijzen en verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK kan worden toegerekend.
  3. SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 5, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK toegerekend kunnen worden;
  – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
  4. Mocht SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK ter zake vervalt.
  5. De aansprakelijkheid van SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
  6. De wederpartij vrijwaart SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK toerekenbaar is.
  7. In het bijzonder vrijwaart de wederpartij SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de wederpartij toerekenbaar is. Indien SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.
  8. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
  9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
  ARTIKEL 17. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
  1. Alle aan de wederpartij geleverde producten blijven eigendom van SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK totdat de wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.
  2. Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
  3. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK te bewaren.
  4. Bij verkoop en/of levering door de wederpartij aan derden in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening, alsmede bij overtreding van het overige in dit artikel gestelde, wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar.
  5. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud van SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
  6. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK of door SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De wederpartij dient SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de wederpartij daarmee in verzuim is en zonder dat SCHILDERSBEDRIJF
  GEIJTENBEEK de wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK staande redelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij.
  7. Als de wederpartij, nadat de producten door SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.
  8. Indien SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde producten zijn nagetrokken, is de wederpartij gehouden de nieuwgevormde zaken aan SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK te verpanden.
  ARTIKEL 18. | FOTO’S VAN OPGELEVERDE
  De wederpartij geeft door totstandkoming van de overeenkomst waarbij werkzaamheden worden verricht, stilzwijgend toestemming aan SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK om foto’s van het opgeleverde te maken en te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden van SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK, onder meer via sociale media.
  ARTIKEL 19. | SLOTBEPALINGEN
  1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
  3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen partijen kennis te nemen.

 

 

 

*

Garantiebepalingen:

 

De meeste mensen kiezen ervoor om eens in de vijf jaar een schilder in te schakelen. U gaat er dan natuurlijk van uit dat het schilderwerk van zulke goede kwaliteit is dat u de komende jaren weer vooruit kunt. Maar wat als u na een jaar ineens al verkleuring in het schilderwerk ziet of dat verf loslaat? Vandaar dat Schildersbedrijf Geijtenbeek een garantieregeling van maximaal 5 aanbiedt.

Wat houdt deze garantie in?

Schildersbedrijf Geijtenbeek geeft tot 5 jaar garantie op het schilderwerk, want wij staan in voor de kwaliteit van het geleverde werk. Mocht het schilderwerk buiten na een bepaalde tijd gebreken vertonen, dan biedt een garantie de mogelijkheid om ons als schilder kosteloos* in te schakelen voor het herstellen van deze gebreken. Hierbij geldt uiteraard wel een bepaalde garantietermijn. Als de gebreken na deze termijn ontstaan, kunt u geen aanspraak meer maken op de garantieregeling.

Een voorwaarde is ook dat het houtwerk door ons of door uzelf jaarlijks wordt schoongemaakt en gecontroleerd wordt op gebreken. De beoordeling en de mate van toekenning van elke voorkomende garantiecase zal worden gedaan en bepaald door onze expert.

De hoogte van het bedrag van de garantie zal volgens onderstaand schema worden bepaald door ons op basis van de oorspronkelijke aanneemsom van het deel dat indertijd is geschilderd door ons. (Excl. B.T.W.), voor het geheel of delen daarvan:

Termijn 5 jaar: 1e jaar 100%, 2e jaar 80%, 3e jaar 60%, 4e jaar 40%, 5e jaar 20%

Voorbeeld: Raamkozijn schilderen, aanneemsom 150 Euro, drie jaar garantietermijn, Wij vergoeden 60% daarvan.

*De garantie van maximaal 5 jaar op het totale schilderwerk, geldt voor;

 1. In verhouding te sterke verkleuring, zakkers en vergeten plekken.
 2. Onthechting van de verf (als de verf loslaat).
 3. Bladders (ook wel blazen of blaren in de verflaag genoemd).
 4. Als het glas niet goed is gekit valt dit onder de garantie. Belangrijk is wel dat het raam zowel aan de binnen- als buitenzijde is geschilderd.
 5. Verf heeft 6 à 7 weken nodig om volledig uit te harden. Ramen wassen raden wij af in deze periode (i.v.m. rubber/metaal van de trekker en bepaalde schoonmaakmiddelen)
 6. Helaas kunnen wij geen garantie geven op vliegjes die in de lak vliegen. Evenals rond dwarrelende stof, blaadjes en pollen die tijdens het lakken in de (aflak) verflaag waaien. Ons advies is dan ook: Laten zitten tot de verf goed uitgehard is (een aantal weken!) en dan zachtjes met een droge doek eraf wrijven. Dan heb je hier geen of minimale schade van.
 7. In de nieuwe hardhouten kozijnen komt het nog wel eens voor dat door de combinatie van de nieuwe soort lakken en een warme temperatuur, gasvorming ontstaat. Dit zijn minuscule belletjes die ook weer kapot springen, waardoor er een heel klein rondje ontstaat. Dit is totaal niet schadelijk voor het houtwerk en gaat ook niet ten koste van de bescherming voor het houtwerk. Wij houden tijdens de werkzaamheden altijd rekening met dit soort factoren maar kunnen hier geen garantie op geven.
 8. Op het houtwerk zelf wordt geen garantie gegeven. Dit houdt in dat wanneer hout in een slechte conditie is en gaat scheuren, dit niet op te vangen is door de verflaag.
 9. Nieuwe kozijnen, die door ons zijn geplaatst, zit 10 jaar garantie op het houtwerk. Deze wordt opgeleverd in een zijdeglanzende grondverf waar 1 jaar garantie op gegeven wordt. Laat ze na een jaar geheel in een goed verfsysteem zetten.
 10. Ook geven wij geen garantie als vocht de mogelijkheid heeft om van binnenuit naar buiten te trekken. Dit houdt in dat wanneer het binnen schilderwerk in slechte staat is. Het vocht (condens) kan door kieren en scheuren in het hout trekken. Door de warmte van de zon zal het vocht verdampen en zal naar buiten willen. Dit zal het buitenschilderwerk aantasten.
 11. Op binnen schilderwerk geven wij geen garantie wanneer het gaat om beschadigingen e.d. Voor het overige gelden in principe de regels zoals hierboven beschreven.

Mocht u om wat voor reden dan ook niet tevreden zijn over het opgeleverde schilderwerk, dan vernemen wij dat graag van u.
Niets is voor ons namelijk belangrijker dan een tevreden klant!

 


ALGEMENE VOORWAARDEN 2023
SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK

 

 

 

 

4.4/5 (5 Reviews)